Võõrkeeltekeskus

Keelekursused

Õpetaja annab esimeses tunnis nõu, kas olete õiges rühmas. Õpperühma on ka hiljem võimalik igal ajal vahetada, kui tunnete, et raskeks läheb või vastupidi.

Võõrkeeltekeskuses õpitakse keelt kui tervikut, kuid rõhuga suhtlemisele. Meie eesmärgiks on muuta keeleõpe nii meeldivaks ja vaheldusrikkaks kui võimalik.

 

A1  ehk algajate kursus on nendele, kes ei oma eelnevaid teadmisi keelest, mida õppima asuvad. 

A2  ehk nõrgema kesktaseme kursus on neile, kes

 • Mõistavad ja kasutavad õpitavas keeles igapäevaseid väljendeid ja lihtsamaid fraase.
 • Oskavad ennast ja teisi tutvustada ning pärida elukoha, töö, tuttavate inimeste ja asjade järele ning vastata sama ringi küsimustele.
 • Suudavad suhelda lihtsas keeles, kui vestluspartner räägib aeglaselt ja selgelt ning on valmis aitama.

B1  ehk kesktaseme kursus on neile, kes

 • Mõistavad lauseid ja sageli kasutatavaid väljendeid, mis seostuvad oluliste valdkondadega (näiteks info enda ja pere kohta, sisseostude tegemine, kodukoht, töö).
 • Tulevad toime igapäevastes suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest ja lihtsat infovahetust tuttavatel teemadel.
 • Oskavad lihtsate fraaside ja lausete abil igapäevases kõnes kirjeldada oma perekonda, teisi inimesi ja elutingimusi, tööd ning väljendada oma soove.

B2  ehk iseseisva keelekasutaja kursus on neile, kes 

 • Mõistavad kõike olulist endale tuttaval teemal, nagu töö, kool, vaba aeg vm.
 • Saavad hakkama välisriigis, kus vastavat keelt räägitakse.
 • Oskavad koostada lihtsat teksti tuttaval või enda jaoks huvipakkuval teemal.
 • Oskavad kirjeldada kogemusi, sündmusi, unistusi ja eesmärke ning põhjendada-selgitada oma seisukohti ja plaane.

C1 ehk edasijõudnute kursus on neile, kes 

 • Mõistavad keerukate abstraktsel või konkreetsel teemal tekstide ning erialase mõttevahetuse tuuma, ka oma eriala tehnilisi arutlusi.
 • Suudavad spontaanselt ja ladusalt vestelda sama keele emakeelse kõnelejaga.
 • Oskavad luua selget, üksikasjalikku ja grammatiliselt korrektset teksti ning selgitada oma vaatenurka.

C2 on kursus vilunud keelekasutajatele, kes

 • Mõistavad pikki ja keerukaid tekste, tabavad ka varjatud tähendust.
 • Oskavad end igas olukorras spontaanselt ja ladusalt mõistetavaks teha, väljendeid otsimata.
 • Oskavad kasutada keelt paindlikult ja tulemuslikult nii avalikes, õpi- kui ka tööoludes.
 • Oskavad luua selget, loogilist, üksikasjalikku teksti keerukatel teemadel, kasutades sidusvahendeid ja sidusust loovaid võtteid.

Euroopa keelemapp